Image
Top
Navigation

Disclaimer

Er bestaan verschillende methodes om de milieu-impact van producten te meten, waarbij de ene methode nauwkeuriger is dan de ander. Des te minder factoren men weegt en des te meer aannames men doet, des te minder accuraat een LCA-methode is.

PACOMBI GROUP streeft met haar methode naar maximale accuratesse. Die beogen wij te bereiken door maar liefst 19 milieu-impactfactoren te verwerken bij het vaststellen van de milieu-impact en door producten in ons onderzoekscentrum op scheikundig detailniveau te analyseren. Hoe meer details immers over de samenstelling van een product bekend zijn, hoe preciezer de milieu-impact beoordeeld kan worden.

De LCA-methode achter Bright® -producten is gebouwd volgens ISO-normen. Ten behoeve van de vergelijking met andere producten zijn generieke data gebruikt.

De uitkomsten van de LCA-methode zijn gebaseerd op de in Nederland gebruikelijke afvalverwerkingsscenario’s en de gebruikelijke transportmethodieken vanuit het land van oorsprong naar Nederland.

De uitkomsten van de LCA-methode zijn gebaseerd op wetenschappelijke data van gerenommeerde instellingen. Waar gegevens vanuit deze bronnen ontbreken, heeft PACOMBI GROUP aanvullend onderzoek verricht om data te verzamelen.

Het doen van aannames wordt hierdoor tot een minimum beperkt, maar kan helaas niet volledig worden vermeden. Soms moet op basis van de kennis en ervaring van betrokken medewerkers met schattingen gewerkt worden.

Om tot een werkbare vergelijking te komen is afbakening van productcategorieën en het toekennen van wegingsfactoren essentieel. De productcategorieën en de begrenzing daarvan zijn – evenals de ratingmethodiek – met de grootste zorg vastgesteld in overleg met Natuur & Milieu. Ook hier zijn aannames tot op zekere hoogte echter onvermijdelijk.

Binnen de Eco Rating® systematiek wordt de gemiddelde milieu-impact van producten binnen een categorie voorzien van 2,5 sterren op een schaal van 0-5 sterren. Producten krijgen een initiële waardering op basis van CO2e. De milieu-impactfactor CO2e bepaalt 50% van de waardering in de Eco Rating®. Daarnaast krijgt het product een bonus of een malus op basis van de 18 overige milieu-impactfactoren, waarvoor relevante datasets beschikbaar zijn. De gemiddelde milieu-impact van de categorie is een rekenkundig gemiddelde, vastgesteld op basis van producten die aangeschaft zijn bij ‘store checks’ bij de belangrijkste aanbieders in de Nederlandse markt, zowel in foodservice, food retail als non food retail. De uitkomsten van een product op de 18 andere milieu-impactfactoren (naast CO2e) kunnen onderhevig zijn aan twee malusniveaus, die gelden indien 100% respectievelijk 200% boven het gemiddelde van de impact van alle producten binnen de categorie wordt gescoord.

De bepaling van de grenzen voor de productcategorieën is inzichtelijk gemaakt op de website. De bandbreedte van deze categorieën is zo smal mogelijk gehouden, teneinde ook kleinere verschillen in milieu-impact te kunnen onderscheiden in de Eco Rating®. Daardoor kunnen producten met eenzelfde gebruiksdoel net buiten de categorie vallen, omdat de specifieke functionaliteit anders is.  Deze worden op de website gepresenteerd als zogenaamde ‘outlier’ van de categorie, met als doel om toch inzicht te beiden in de milieu-impact van deze producten. Indien zo’n product onderdeel is van een bredere range van soortgelijke producten, zal een nieuwe categorie worden gemaakt voor een dergelijke range en zal de bezoeker van de site geleid worden naar die categorie.

De Eco Rating® van een item is gebaseerd op het product zelf en niet op de omverpakking waarin het is opgenomen. Dit geldt zowel voor de omverpakking, waarin het product verkocht wordt als voor de omverpakking, waarin het getransporteerd wordt.

Het beoordelen van de milieu-impact van Bright®-producten ten opzichte van vergelijkbare producten in de markt zal periodiek herhaald worden ter toetsing van de actuele situatie. Relevante, nieuw geïntroduceerde producten in de markt zullen hierin in principe meegenomen worden.

PACOMBI GROUP stelt zich constructief op jegens diegenen, die middels informatieverstrekking over nieuwe ontwikkelingen een bijdrage denken te kunnen doen aan de verdere ontwikkeling van onze eco-innovatie en bedanken hen daarvoor op voorhand.

Oud-Beijerland, januari 2014